Darmowa Wysyłka od 500 złotych
+48 577 399 503

Klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe jest Grzegorz Oleś przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 4BL Grzegorz Oleś, Blizne 669, 36-221 Blizne („Administrator” lub „4BL”)

Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres mailowy biuro4bl@gmail.com lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

II. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4BL przetwarza Twoje dane osobowe w celach:

 1. W celu realizacji umowy sprzedaży oraz dostawy towaru – podstawą prawną jest podjęcie na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz do realizacji umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. W celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających z przepisów prawa dla celów podatkowych i rachunkowych – wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w związku z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);
 4. W celach marketingowych i informacyjnych realizowanych przez 4BL i w zakresie określonym w treści zgody na przetwarzanie danych osobowych – Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych, tj.art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

III. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych:
 1. W celu realizacji umowy sprzedaży – Twoje imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, nr telefonu;
 2. Dane gromadzone przez stronę www Administratora, gdy jest to konieczne do świadczenia usługi albo stanowi uzasadniony interes 4BL lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Klientów), 4BL może automatycznie pozyskiwać i rejestrować dane przekazywane na serwer przez przeglądarki internetowe. Dane te mogą obejmować adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.
 1. Twoje dane mogą zostać przekazane Administratorowi przez podmioty trzecie, tj. podmioty z grupy Allegro, Ebay, PayPal oraz Amazon.
 1. Przekazane dane zawierają Twoje imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu. Dane te są niezbędne do realizacji umowy sprzedaży, której jesteś stroną.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
 1. Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe oraz usługi dostawy towaru.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza EOG.

VI. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów.

VII. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 1. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 1. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
 1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 3. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 3. administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia,
 5. czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

 1. Podanie przez Ciebie niektórych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży oraz dostawy zakupionego towaru.
 1. Podanie przez Ciebie innych danych osobowych jest dobrowolne. W szczególności dotyczy to danych podanych w celach marketingowych i przesyłania aktualnych ofert.