Darmowa Wysyłka od 500 złotych
+48 577 399 503

Polityka Prywatności


4BL Grzegorz Oleś

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od Klientów i innych użytkowników (dalej łącznie zwanych: Użytkownikami Sklepu internetowego https://4bl.eu/).
Wchodząc na stronę Sklepu internetowego https://4bl.eu/ lub korzystając z niej, Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki prywatności.
       
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest: 4BL Grzegorz Oleś (dalej zwany: 4BL).
         
Dane osobowe
4BL przetwarza tylko niezbędne informacje o Użytkownikach, które pozwolą zaoferować najwyższą jakość usług.
4BL dokłada wszelkiej staranności, aby dane osobowe były poprawne i aktualne, przetwarzane zgodnie z celami, dla których zostały zebrane, wykorzystywane stosownie do zakresu dobrowolnie udzielonych zgód, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia.

Dane zbierane podczas korzystania ze Sklepu internetowego https://4bl.eu/
Korzystanie z serwisu https://4bl.eu/ wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres dostawy zamówionego towaru,
  3. adres e-mail,
  4. numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji zamówienia. Dane będą przetwarzane przez 4BL w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80–280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Dane zbierane automatycznie
Podczas wizyty na stronie internetowej https://4bl.eu/ zbierane są następujące dane, nie kwalifikowane jako dane osobowe: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, które dostarczają nam jedynie dane statystyczne o ruchu użytkowników.

Dane zbierane w przypadku kontaktu osobistego
Gdy Użytkownik kontaktuje się ze Sklepem telefonicznie, e-mailem lub za pomocą strony internetowej, może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, celem potwierdzenia tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu.

Podstawa przetwarzania danych osobowych
4BL przetwarza dane osobowe Użytkowników:
  1. w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, udzieloną w systemie lub w formie pisemnego oświadczenia,
  2. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub gdy jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy,
  3. gdy jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na 4BL,
  4. gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 4BL lub podmiot trzeci.
4BL nie będzie wykorzystywać danych osobowych Użytkowników dla celów innych niż wyżej wskazane, bez uprzedniego poinformowania i, jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania zgody.
Dane osobowe Użytkowników, które podali i na których przetwarzanie wyrazili zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda.

Dane zbierane automatycznie będą wykorzystane do analizy intensywności odwiedzin na stronie internetowej Sklepu internetowego.
Dane zbierane w trakcie korespondencji z Użytkownikami będą wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Wykorzystywanie danych osobowych
Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień, ich obsługi lub gdy jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy.
Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych i informacyjnych polegających m.in. na przesyłaniu informacji handlowej na podstawie udzielonej zgody.
Dane osobowe nie są powierzane innym osobom, poza podmiotami, które realizują złożone przez Użytkownika zamówienie.

Bezpieczeństwo i poufność
4BL wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkowników i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, chyba że dalsze ich przetwarzanie będzie niezbędne w innym celu.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
4BL nie przekazuje danych Użytkowników poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Obrona roszczeń prawnych
4BL jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.
Powyższe może również wystąpić, w sytuacji konieczności zasięgnięcia porady prawnej w związku z postępowaniem sądowym lub gdy przepisy prawa wymagają zachowania lub ujawnienia pewnych informacji w ramach procesu sądowego.

Prawa Użytkowników
Każdemu z Użytkowników przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych
Prawo do usunięcia danych przysługuje Użytkownikowi, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizacji celów przetwarzania lub Użytkownik cofnął zgodę na dalsze przetwarzanie i nie ma innych podstaw do ich przetwarzania (w tym w szczególności jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Każdy Użytkownik może zażądać, aby 4BL ograniczył przetwarzanie danych osobowych Użytkownika wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań, jeżeli jego zdaniem 4BL ma nieprawidłowe dane na temat Użytkownika lub przetwarza je bezpodstawnie, jak również gdy Użytkownik nie chce, żeby je usunąć, gdyż dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Sprzeciw „marketingowy”. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tego prawa – 4BL zaprzestanie przetwarzać danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Użytkownik ma także prawo sprzeciwu wobec powtarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej władzy publicznej. Użytkownik winien wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która zdaniem Użytkownika uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem. 4BL przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania danych Użytkownika są nadrzędne wobec jego praw lub też że dane Użytkownika są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo otrzymać od 4BL w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe dotyczące Użytkownika, które Użytkownik dostarczył na podstawie swojej zgody. Możesz też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Użytkownik, jeśli uważa, że 4BL przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail:biuro4bl@gmail.com.
         
Pliki Cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które dany serwis zapisuje na dysku komputera Użytkownika. Przeglądarki internetowe mogą przechowywać pliki tekstowe zapisane przez serwer 4BL sp. z o.o. na dysku komputera Użytkownika. Pliki te umożliwiają serwerowi 4BL odczytanie informacji potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania stron internetowych.

Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w komputerze Użytkownika, zapisanych plików, ani też nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Dane te dotyczą jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów, pomagają w dostosowaniu Sklepu do indywidualnych preferencji Użytkowników, jak również służą w celach statystycznych i reklamowych. Użytkownik może w każdej chwili skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób aby uniemożliwić przechowywanie plików Cookies na dysku komputera. Zmiana ta może spowodować utrudniony dostęp do niektórych treści Sklepu. Korzystanie ze Sklepu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia Użytkownika.
     
Stosowanie LOGO
Wszystkie nazwy, logo i znaki umieszczane na stronie Sklepu internetowego są, o ile nie podano inaczej, znakami handlowymi posiadanymi lub używanymi na mocy licencji 4BL.
Nazwy, logo i znaki handlowe firm trzecich, są wykorzystane na niniejszej stronie jedynie w celach informacyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie wymaga zgody prawnego właściciela. Użycie lub niewłaściwe użycie znaków handlowych lub jakichkolwiek innych elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane.

Aktualizacja
W związku z rozwojem Sklepu internetowego, a także nowymi rozwiązaniami i regulacjami prawnymi, 4BL zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. O wszelkich zmianach Użytkownicy będą powiadamiani za pośrednictwem strony internetowej https://4bl.eu/.

Kontakt
W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw Użytkownik może się kontaktować przy pomocy adresu e-mail: biuro4bl@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby firmy: 4BL Grzegorz Oleś, 36-221 Blizne 669.