Darmowa Wysyłka od 500 złotych
+48 577 399 503

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  4BL

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży prowadzonej przez 4BL Grzegorz Oleś wpisanej do CEIDG (CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII) z siedzibą w Blizne za pośrednictwem Sklepu internetowego http://4bl.eu, w tym sposób składania zamówień, sposób ich realizacji, tryb składania reklamacji, jak również warunki i zasady świadczenia przez 4BL Grzegorz Oleś nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Polski oraz za granicą.
 3. Wszystkie prawa do Sklepu internetowego, jego nazwy, domeny internetowej, logotypów, znaków towarowych, zdjęć, informacji i opisów zamieszczonych w Sklepie internetowym, jak również formularzy i innych dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej podlegają ochronie prawnej i mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami prawa oraz za wyraźną zgodą 4BL.

2. Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Polsce.
 2. Forma dostawy – oznacza formę dostarczenia zamówionego Produktu, wybraną przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 3. Forma płatności – oznacza formę zapłaty za zamówiony przez Klienta Produkt, wybraną przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 4. Dostawca – oznacza podmiot współpracujący ze Sprzedawcą w zakresie dostarczania Produktów zakupionych przez Klienta w Sklepie internetowym.
 5. Formularz zamówienia – oznacza formularz dostępny w Sklepie internetowym Sprzedawcy, umożliwiający złożenie zamówienia poprzez wypełnienie wskazanych pól formularza.
 6. Klient – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, nabywającą Produkty dostępne w Sklepie internetowym Sprzedawcy.
 7. Konsument – oznacza osobę fizyczną nabywającą Produkty dostępne w Sklepie internetowym Sprzedawcy w celach niezwiązanych z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca – oznacza to Klienta prowadzącego we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i zawierającą Umowę w związku z tą działalnością.
 9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 10. Sprzedawca – oznacza Grzegorza Olesia prowadzącego działalność gospodarczą 4BL Grzegorz Oleś z siedzibą: Matysówka 190C, 35-330 Rzeszów, pod numerem NIP: 6271765410, właściciela Sklepu internetowego http://4bl.eu/.
 11. Sklep internetowy – oznacza sklep prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: https://4bl.eu.
 12. Produkt – oznacza produkt (towar) dostępny w Sklepie internetowym..
 13. Umowa sprzedaży – oznacza umowę zawartą na odległość, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą przy braku jednoczesnej obecności stron umowy.
 15. Usługi świadczone drogą elektroniczną – oznacza usługi świadczone bez jednoczesnej obecności obydwu stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (Klienta), przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne; za pomocą których Sprzedawca oferuje Klientowi możliwość korzystania z określonych rozwiązań technicznych, takich jak możliwość złożenia zamówienia przez Formularz zamówienia.
 16. Polityka prywatności – dokument na stronie w http://4bl.eu/polityka-prywatnosci/

3. Składanie zamówień

 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie internetowym nie jest wymagana rejestracja Klienta.
 2. Informacje o Produktach, zamieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego, nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert w celu zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 3. W zależności od parametrów i ustawienia monitora odcienie i kolory Produktów prezentowanych na zdjęciach w Sklepie internetowym mogą różnić się od rzeczywistych.
 4. Składanie zamówień w Sklepie internetowym możliwe jest przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.
 5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę Klienta, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy.
 6. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru Produktów, które zamierza zamówić, poprzez dodanie ich do koszyka. Dodanie Produktu do koszyka nie jest równoznaczne z jego zamówieniem. Produkty dodane do koszyka mogą być z niego usuwane.
 7. Po skompletowaniu zamówienia Klient dokonuje wyboru Formy dostawy i Formy płatności.
 8. Przed dokonaniem płatności Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Sklepu oraz Polityką prywatności, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia transakcji oraz przekazanie danych Dostawcy w celu realizacji zamówienia.
 9. Złożenie zamówienia następuje poprzez wysłanie Formularza zamówienia do Sprzedawcy wskutek wyboru przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany o wybranych Produktach, łącznych kosztach zamówienia, kosztach dostawy, względnie innych dodatkowych kosztach związanych z zakupem i dostarczeniem Produktów.
 10. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia Umowy sprzedaży przez Klienta.
 11. Sprzedawca wysyła na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia, a następnie informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zawarta zostaje Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.  
 12. Zamówione Produkty dostarczane są przez Dostawcę w sposób wybrany w trakcie składania zamówienia przez Klienta.
 13. Zamówienia są realizowane w Dni robocze.

4. Płatności

 1. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym są cenami brutto.
 2. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy Produktów ani ewentualnych innych dodatkowych kosztów związanych z zakupem i dostarczeniem Produktów, o których Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia. Sprzedawca może zwolnić Kupującego z ponoszenia kosztów dostawy zamówienia w sytuacjach określonych na stronie Sklepu internetowego.
 3. Klient ma do wyboru następujące Formy płatności: (1) Płatność za pośrednictwem systemu PayLane - Polskie ePłatności; (2) Płatność przelewem na konto Sklepu internetowego; (3) Płatność gotówką przy osobistym odbiorze towaru; (4) Płatność za pobraniem.
 4. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80–280, KRS: 0000227278.
 5. W przypadku braku zapłaty za złożone zamówienie w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Sprzedawca wysyła do Klienta przypomnienie o obowiązku zapłaty. W razie bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego na dokonanie zapłaty, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 

5. Dostarczanie Produktów

 1. Dostawa zamówionych Produktów następuje na adres wskazany w zamówieniu przez Klienta.
 2. Zamówione Produkty wysyłane są w terminie od 1 do 7 dni  roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji i zapłaty za zamówione Produkty
 3. O wysyłce zamówionych Produktów do Klienta Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy Klienta wskazany w zamówieniu.
 4. Sprzedawca przesyła dowód sprzedaży wraz z zakupionym towarem, a na życzenie Klienta/Przedsiębiorcy złożone na Formularzu zamówienia, Sprzedawca przesyła drogą e-mail fakturę.
 5. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT.
 6. Sprzedawca zaleca, aby Klient w miarę możliwości zbadał stan dostarczonych Produktów niezwłocznie po ich otrzymaniu, w obecności przedstawiciela Dostawcy, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki spisał odpowiedni protokół w obecności przedstawiciela Dostawcy. Wskazane postępowanie przyśpieszy i ułatwi postępowanie reklamacyjne.

6. Rękojmia

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za wady fizyczne i prawne Produktu.
 2. W przypadku, gdy Klient jest KonsumentemSprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 556 i następnych polskiego Kodeksu cywilnego Polska.
 3. Klient, który zgłasza roszczenia z rękojmi jest zobowiązany do dostarczenia bezpośrednio do siedziby firmy lub drogą pocztową Poczta Polska, wadliwego Produktu na adres Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca, po uznaniu reklamacji Klienta, zwraca Klientowi koszty dostarczenia wadliwego Produktu.
 4. Klient jest uprawniony do:
  1. złożenia oświadczenia o żądaniu obniżeniu ceny z powodu wady Produktu,
  2. złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży,
  3. żądania wymiany Produktu na wolny od wad, w przypadku braku możliwości wymiany Produktu, Klient otrzyma zwrot jego ceny sprzedaży,
  4. żądania usunięcia wady.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Produktu.
 6. Okres rękojmi za wady wynosi 24 miesiące od dnia dostarczenia Produktu, a w przypadku Produktu noszącego znamiona używania, okres rękojmi wynosi 12 miesięcy od dnia dostarczenia Produktu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady.
 7. W przypadku, gdy Klient zażądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu na wymianę Produktu na wolny od wad lub na usunięcie wady.
 8. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Reklamacje dotycząca wad Produktów mogą być składane pisemnie, na adres Sprzedawcy.  
 10. W przypadku Produktów noszących znamiona używania, nie podlegają reklamacji wady lub usterki, o których Sprzedawca informował w opisie Produktu.
 11. Reklamacje dotyczące usług świadczonych nieodpłatnie przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być zgłaszane w formie elektronicznej na adres: biuro4bl@gmail.com. Reklamacje powinny zawierać zwięzły opis stwierdzonego problemu (formularz reklamacji - link)
 12. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji, ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji oraz żądań Klienta.
 13. Produkty sprzedawane w Sklepie internetowym Sprzedawcy nie są objęte gwarancją Sprzedawcy.

 

7. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zakupu Produktu.
 2. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczające jest wysłanie oświadczenie przed upływem tego terminu (formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość).
 3. Oświadczenie o odstąpieniu może być składane pisemnie na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres: biuro4bl@gmail.com.
 4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu, Sprzedawca potwierdza Konsumentowi jego otrzymanie, przesyłając potwierdzenie na adres poczty elektronicznej Konsumenta, podany w trakcie składania Zamówienia.
 5. W razie odstąpienia od Umowy uważana ona jest za niezawartą.
 6. W terminie do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Konsument jest zobowiązany do zwrotu Produktów, na własny koszt i ryzyko.
 7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymaną od niego płatność w terminie 14 dni od dnia dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Konsumenta zapłaty do chwili otrzymania Produktów.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich przez Konsumenta w sposób wykraczający poza zwykłe korzystanie z Produktu, w celu stwierdzenia jego cech lub funkcjonalności.
 9. Zwrot płatności Konsumenta następuje przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub innego uzgodnionego przez strony.

 

8. Usługi świadczone elektronicznie

 1. Sprzedawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną polegające na możliwości złożenia zamówienia na odległość poprzez wypełnienie Formularza zamówieniaUsługi te świadczone są przez 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.
 2. Umowa o świadczenie usług elektronicznych na odległość, o której mowa w § 8 ust. 1, realizowana poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, zawierana jest na czas oznaczony i obowiązuje do chwili wysłania Zamówienia przez Klienta albo rezygnacji ze składania Zamówienia.
 3. Aby móc korzystać bez przeszkód z usług świadczonych przez Sprzedawcę i współpracować z systemami teleinformatycznymi SprzedawcyKlient powinien mieć dostęp do:
  1. komputera z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej,
  2. co najmniej jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 55 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Google Chrome  w wersji 58.0.3029 lub nowszej, Safari w wersji 10.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
 4. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego Sprzedawcy w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego i przyjętą praktyką.
 5. Klient jest zobowiązany do szanowania dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 6. Zabronione jest korzystanie z usług świadczonych elektronicznie przez Sprzedawcę w sposób nielegalnie zakłócający działalność Sklepu internetowego, w szczególności poprzez używanie specjalnego oprogramowania lub urządzeń, lub rozsyłanie niezamówionych informacji handlowych.
 7. Zabronione jest zamieszczenie treści o charakterze bezprawnym.
 8. Sprzedawca zobowiązany jest do świadczenia usług zgodnie z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku, gdy w ocenie Klienta treść informacji lub zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu naruszają prawa lub dobra osobiste Klienta lub osób trzecich, Klient jest uprawniony do zgłoszenia Sprzedawcy potencjalnego naruszenia.
 10. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o potencjalnym naruszeniu, Sprzedawca podejmie działania w celu wyjaśnienia zasadności zgłoszenia i ewentualnego przeciwdziałania skutkom naruszenia.

 

9. Ochrona danych osobowych

 

10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin w polskiej wersji językowej jest dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego Sprzedawcyhttp://4bl.eu/.
 2. Treść Regulaminu może zostać pobrana w każdym czasie ze strony internetowej, wskazanej w § 10 ust.1, jak również wydrukowana lub utrwalona na nośniku danych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie obejmuje zamówień złożonych przed wejściem zmiany Regulaminu w życie, które zostaną zrealizowane w oparciu o Regulamin obowiązujący w chwili składania zamówienia.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z tym że w odniesieniu do Klientów niebędących KonsumentamiSprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i tylko w zakresie szkody rzeczywiście poniesionej (z wyłączeniem odpowiedzialności za utracone korzyści).
 5. W przypadku powstania sporu pomiędzy Klientem i Sprzedawcą w związku z zawartą Umową sprzedaży, Strony będą dążyć do polubownego rozwiązania sporu, a w razie konieczności poddania sporu pod rozpoznanie Sądu, sądem właściwym będzie:
  1. w przypadku sporu z Konsumentem – sąd właściwy zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu postępowania cywilnego,
  2. w przypadku sporu z Klientem niebędącym Konsumentem – Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. Prawem właściwym dla rozpoznania sporów jest prawo polskie.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.07.2018 roku.